اولین آخر هفته تنهایی

عزیز دل مامان چند وقتی که خیلی ازم انرژی می گیری ، هر کاری انجام می دم زود خسته میشم حتی وقتی توی ماشین هم میشینم خسته میشم حوصله بیرون رفتن را ندارم دوست دارم فقط با توی خونه باشم و باباتم کنارم باشه البته چند وقتی هست که باباتم همین طوری شد مثل اینکه از من وا گرفتهچشمکخلاصه اینکه مثل گذشته حوصله شب جمعه بیرون رفتن را نداشتیم یک دوری زدیم اما ترافیک خسته کننده مجبورمون کرد که برگردیم خونه ما هم از خدا خواستهنیشخندجمعه هم مثل روال همیشه صبح نظافت داشتیم  ظهر هم با اقوام پدریت رفتیم بیرون شهر که من خیلی خسته شدم یک اتفاق خیلی کوچک هم افتاد فکر کنم یکم بهت استرس وارد شد اما بعد بابات اینقدر قربون صدقه ات رفت که زود خوب شدیلبخندفردا هم قربون دست و پای کوچکت بشم وارد هفته 24 میشی یعنی 5 ماه را پشت سر گذاشتی فقط 4 ماه دیگه از سفرت مونده مسافر کوچولوی نازم ماچ

/ 0 نظر / 8 بازدید